Historie

Historie vzniku a principy činnosti jaderných poolů


Vznik jaderných poolů se datuje od poloviny 50. let dvacátého století a byl úzce spjat se vznikem jaderného průmyslu - přesněji se vznikem soukromého jaderného průmyslu pro mírové využívání jaderné energie.

V pojišťovnictví se slovem "pool" obvykle rozumí dobrovolné sdružení pojišťoven za účelem vytvoření kapacity potřebné pro pojišťování nebo zajišťování určitého (zpravidla nestandardního) rizika.

Důvody vzniku jaderných poolů:

  • riziko neznámé, možná katastrofické - nevhodné pro individuální pojištění;
  • malý počet pojišťovaných objektů (méně než 500 průmyslových jaderných reaktorů na celém světě, ne všechny jsou pojištěny/pojistitelné) - pojistný kmen nedostatečný, nevyvážený, neospravedlňující vytvoření samostatných, specializovaných pracovišť v jednotlivých pojišťovnách;
  • velké pojistné částky pro pojištění odpovědnosti nebo majetkových škod, které vyžadují maximální podporu celého národního pojistného trhu;
  • katastrofická povaha rizik by mohla, při použití obvyklých zajišťovacích a retrocesních smluv, vystavit jednotlivé pojistitele neznámým nebo nežádoucím kumulacím rizik;
  • možnost vzájemně výhodné výměny zajištění mezi národními pooly poskytuje přístup k pojistné kapacitě všech zúčastněných národních pojistných trhů;
  • umožňuje účast pojistitelů působících na národním pojistném trhu, kteří by jinak nebyli schopni nebo ochotni se této oblasti podnikání účastnit ať již z důvodů finančních, technických či personálních.

 

 Základní principy činnosti jaderných poolů:

  • členové poolu se podílí na pojištění nebo zajištění jaderných rizik čistým vlastním vrubem (pojistná kapacita poolu) se závazkem dále tato rizika individuálně nezajišťovat;
  • zajištění je organizováno mezi pooly, je proto transparentní a maximálně chráněné před neznámou kumulací rizik;
  • zajištění mezi pooly je přímé (bez zprostředkovatelů), náklady na zajištění jsou proto minimální.

 

VZNIK A VÝVOJ ČESKÉHO JADERNÉHO POJIŠŤOVACÍHO POOLU


24. června 1994 Česká republika přistoupila k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody.

Ve stejném roce byla v rámci České asociace pojišťoven ustavena pracovní skupina, která vypracovala scénář a harmonogram postupu pro založení Českého jaderného pojišťovacího poolu.

V průběhu roku 1995 se k pojišťování jaderných rizik přihlásilo 12 českých pojišťoven.

20. července 1995 byla podepsána první Smlouva o spolupráci pojistitelů při pojištění odpovědnosti z provozu jaderných zařízení na území České republiky.

Smlouva určila vedoucího pojistitele - Českou pojišťovnu a.s., která zřídila a spravuje Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu.

1. září 1995 zahájila Kancelář svou činnost a tento den je považován za datum vzniku Českého jaderného pojišťovacího poolu de jure.

26. června 1996 byla podepsána Smlouva o spolupráci pojistitelů při pojištění majetkových škod na jaderných zařízeních.

V roce 1996 zahájil Český jaderný pojišťovací pool aktivní zajišťovací činnost. Prvními zahraničními partnery Českého jaderného pojišťovacího poolu se staly britský, německý a slovinský pool.

1. července 1997 byl podepsán Statut a jednací řád Českého jaderného pojišťovacího poolu.

V říjnu 1996 Český jaderný pojišťovací pool pojistil svou první odpovědnostní pojistnou smlouvou rizika z přepravy jaderného materiálu.

28. ledna 1998 se jaderná elektrárna Dukovany stala první elektrárnou pojištěnou Českým jaderným pojišťovacím poolem.

1. ledna 1999 vstoupila v platnost Dohoda pojistitelů účastněných na pojištění rizik z provozu jaderných zařízení o solidární odpovědnosti.

V dubnu 1999 byl Český jaderný pojišťovací pool pořadatelem celosvětového setkání delegátů národních jaderných poolů, které se uskutečnilo v Praze na Žofíně.

1. října 2001 vstoupila v platnost Dohoda pojistitelů zúčastněných na pojištění rizik z provozu jaderných zařízení o spolupráci při likvidaci pojistných událostí.

V roce 2005 byl Český jaderný pojišťovací pool u příležitosti 10. výročí založení pořadatelem jednání výboru pro pojišťování jaderných rizik CEA (Commité European d´Assurances).

Od 1. ledna 2013 je upravena Dohoda pojistitelů zúčastněných na pojištění rizik z provozu jaderných zařízení o spolupráci při likvidaci pojistných událostí tak, že veškeré činnosti spojené s likvidací pojistných událostí z jaderné události jsou soustředěny u vedoucího pojistitele.

25. března 2013 rozhodlo Grémium Českého jaderného pojišťovacího poolu o ustanovení stálé pracovní skupiny pro likvidaci pojistných událostí z jaderné události a stálé pracovní skupiny pro „engineering“.

7. října 2013 bylo Grémiem Českého jaderného pojišťovacího poolu rozhodnuto o ustanovení stálé pracovní skupiny „Solventnost“, jejímž úkolem je posuzování přiměřenosti čistých vlastních vrubů členských pojišťoven na základě pravidel stanovených Statutem a jednacím řádem Českého jaderného pojišťovacího poolu. Tato pracovní skupina zahájila svou činnost v březnu 2014.

1. ledna 2016 vstoupil v platnost aktualizovaný Statut a jednací řád Českého jaderného pojišťovacího poolu, který stanoví pravidla pro přiměřenost čistých vlastních vrubů členských pojišťoven přísněji, než stanoví pravidla Solvency II. Přiměřenost čistých vlastních vrubů všech členských pojišťoven je projednávána Grémiem Českého jaderného pojišťovacího poolu minimálně dvakrát ročně.

Kontakt:

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu
c/o Generali Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

Tel.: 224 557 166
Email: info@nuclearpool.cz