Systém ČJPP pro likvidaci pojistných událostí z jaderné

události na českých jaderných zařízeních

Pojištěná jaderná zařízení provozovaná v České republice splňují nejvyšší bezpečnostní standardy, přesto je však nutné, abychom byli připraveni na důsledky případné jaderné havárie.

Pro případ vzniku závažné jaderné havárie na pojištěných jaderných zařízeních v České republice je Český jaderný pojišťovací pool připraven zajistit rychlou a plynulou likvidaci nastalých pojistných událostí. Pro tyto situace je uzavřena mezi členskými pojišťovnami dohoda o spolupráci, která specifikuje role jednotlivých pojišťoven v procesu registrace a likvidace pojistných událostí a také proces výplaty náhrad za utrpěné újmy.

Veškeré úkony spojené s likvidací pojistných událostí jsou soustředěny u vedoucího pojistitele, který celý proces zaštiťuje a koordinuje spolupráci s jednotlivými členskými pojišťovnami prostřednictvím řídící skupiny, kde jsou zastoupeni největší členské pojišťovny.

Funkčnost celého procesu je u vedoucího pojistitele každoročně testována, tak aby bylo zajištěno bezproblémové fungování systému pro případnou likvidaci vysokého počtu nahlášených pojistných událostí.