Pojištění odpovědnosti


ODPOVĚDNOSTNÍ POJISTNÁ KRYTÍ NABÍZENÁ V SOUČASNOSTI ČESKÝM JADERNÝM POJIŠŤOVACÍM POOLEM


a) Pojištění zákonné odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení za jaderné škody vzniklé třetím stranám z provozu jaderného zařízení nebo z přepravy jaderného materiálu (povinné pojištění - dle ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů).
  • Toto pojištění je určeno především:
    • držitelům povolení k provozu jaderného zařízení nebo k jakékoliv činnosti spojené s užíváním jaderného zařízení,
    • držitelům povolení k přepravě jaderného materiálu, kteří jsou dle atomového zákona provozovateli odpovědnými za jadernou škodu podle mezinárodní smlouvy (Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody), kterou je Česká republika vázána.

b) Pojištění odpovědnosti dodavatelů zařízení a služeb pro jaderný průmysl

c) Pojištění provozovatelů zdrojů ionizujícího záření (radionuklidových zářičů), kterým atomový zákon neukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za jaderné škody vzniklé třetím stranám, kteří však takové pojištění považují za potřebné pro zajištění ochrany jejich podnikatelských aktivit (dobrovolné pojištění).

d) Pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti za škodu vzniklou v důsledku jaderné škody.
  • Toto pojištění lze sjednat pouze pro klienty, kteří mají sjednané platné pojištění odpovědnosti za konvenční (tj. nejadernou) škodu členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti.

e) Pojištění obecné odpovědnosti provozovatelů jaderných zařízení (pojištění nejaderných škod). Toto pojištění se nabízí pouze jako doplňkové pojištění k výše uvedeným pojištěním a) a c).


Vytiskni

© 2008 Český jaderný pojišťovací pool, Created by YoungBrains s. r. o.

Obrázek - Mapa ČR