Organizační struktura

Organizační struktura

Členové

Grémium Českého jaderného pojišťovacího poolu

 • je shromáždění zplnomocněných zástupců všech členů poolu a zároveň nejvyšším orgánem poolu. Každý člen má jeden hlas. Jednání Grémia se vždy účastní ředitel Kanceláře nebo jím pověřený pracovník Kanceláře s hlasem poradním;
 • rozhoduje prostou většinou všech členů poolu, pokud není ve Smlouvách, ve Statutu nebo rozhodnutím Grémia stanoveno, že je třeba souhlasu většího počtu členů;
 • volí předsedu a místopředsedu. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda řídí zasedání Grémia a reprezentuje pool navenek;
 • schází se dle potřeby, nejméně však pětkrát v průběhu kalendářního roku. Jednání Grémia svolává Kancelář;
 • projednává nejzávažnější otázky organizace a činnosti poolu.

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu

 • je výkonným orgánem Českého jaderného pojišťovacího poolu;
 • zabezpečuje jeho veškerou administrativu;
 • vede veškerá jednání s klienty a připravuje návrhy pojistných smluv;
 • přijímá zajišťovací obchod od zahraničních poolů;
 • jedná se zahraničními pooly nebo jinými subjekty ve všech záležitostech týkajících se Českého jaderného pojišťovacího poolu;
 • zabezpečuje řádnou informovanost členů Českého jaderného pojišťovacího poolu.

Ad-hoc pracovní skupiny Grémia

 • jsou vytvářeny rozhodnutím Grémia v případě potřeby.

Vytiskni

© 2008 Český jaderný pojišťovací pool, Created by YoungBrains s. r. o.

Obrázek - Mapa ČR