Historie

VZNIK A VÝVOJ ČESKÉHO JADERNÉHO POJIŠŤOVACÍHO POOLU 

Úvahy o založení Českého jaderného poolu sahají do roku 1988. Reálné diskuse na téma komerčního pojištění jaderných rizik začaly v roce 1991, záhy po přijetí zákona o pojišťovnictví a ukončení monopolu České státní pojišťovny. 

24. června 1994 Česká republika přistoupila k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody. 

Ve stejném roce byla v rámci České asociace pojišťoven ustavena pracovní skupina, která vypracovala scénář a harmonogram postupu při založení Českého jaderného pojišťovacího poolu.

V průběhu roku 1995 se k pojišťování jaderných rizik přihlásilo 12 českých pojišťoven. 

20. července 1995 byla podepsána první Smlouva o spolupráci pojistitelů při pojištění odpovědnosti z provozu jaderných zařízení na území České republiky.

Smlouva určila vedoucího pojistitele - Českou pojišťovnu a.s., která zřídila a spravuje Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu.

1. září 1995 zahájila Kancelář svou činnost a tento den je považován za datum vzniku Českého jaderného pojišťovacího poolu de jure.

26. června 1996 byla podepsána Smlouva o spolupráci pojistitelů při pojištění majetkových škod na jaderných zařízeních. 

V roce 1996 zahájil Český jaderný pojišťovací pool aktivní zajišťovací činnost. Prvními zahraničními partnery Českého jaderného pojišťovacího poolu se staly britský, německý a slovinský pool.

1. července 1997 byl podepsán Statut a jednací řád Českého jaderného pojišťovacího poolu.

V říjnu 1996 Český jaderný pojišťovací pool pojistil svou první odpovědnostní pojistnou smlouvou rizika z přepravy jaderného materiálu.

28. ledna 1998 se jaderná elektrárna Dukovany stala první elektrárnou pojištěnou Českým jaderným pojišťovacím poolem.  

1. ledna 1999 vstoupila v platnost Dohoda pojistitelů účastněných na pojištění rizik z provozu jaderných zařízení o solidární odpovědnosti. 

V dubnu 1999 byl Český jaderný pojišťovací pool pořadatelem celosvětového setkání delegátů národních jaderných poolů, které se uskutečnilo v Praze na Žofíně.

1. října 2001 vstoupila v platnost Dohoda pojistitelů zúčastněných na pojištění rizik z provozu jaderných zařízení o spolupráci při likvidaci pojistných událostí.

V roce 2005 byl Český jaderný pojišťovací pool u příležitosti 10. výročí založení pořadatelem jednání výboru pro pojišťování jaderných rizik CEA (Commité European d´Assurances).


Historie vzniku a principy činnosti jaderných poolů


Vznik jaderných poolů se datuje od poloviny 50. let dvacátého století a byl úzce spjat se vznikem jaderného průmyslu - přesněji se vznikem soukromého jaderného průmyslu pro mírové využívání jaderné energie.

V pojišťovnictví se slovem "pool" obvykle rozumí dobrovolné sdružení pojišťoven za účelem vytvoření kapacity potřebné pro pojišťování nebo zajišťování určitého (zpravidla nestandardního) rizika.

Důvody vzniku jaderných poolů:

  • riziko neznámé, možná katastrofické - nevhodné pro individuální pojištění;
  • malý počet pojišťovaných objektů (méně než 500 průmyslových jaderných reaktorů na celém světě, ne všechny jsou pojištěny/pojistitelné) - pojistný kmen nedostatečný, nevyvážený, neospravedlňující vytvoření samostatných, specializovaných pracovišť v jednotlivých pojišťovnách;
  • velké pojistné částky pro pojištění odpovědnosti nebo majetkových škod, které vyžadují maximální podporu celého národního pojistného trhu;
  • katastrofická povaha rizik by mohla, při použití obvyklých zajišťovacích a retrocesních smluv, vystavit jednotlivé pojistitele neznámým nebo nežádoucím kumulacím rizik;
  • možnost vzájemně výhodné výměny zajištění mezi národními pooly poskytuje přístup k pojistné kapacitě všech zúčastněných národních pojistných trhů;
  • umožňuje účast pojistitelů působících na národním pojistném trhu, kteří by jinak nebyli schopni nebo ochotni se této oblasti podnikání účastnit ať již z důvodů finančních, technických či personálních.

Základní principy činnosti jaderných poolů:

  • členové poolu se podílí na pojištění nebo zajištění jaderných rizik čistým vlastním vrubem (pojistná kapacita poolu) se závazkem dále tato rizika individuálně nezajišťovat;
  • zajištění je organizováno mezi pooly, je proto transparentní a maximálně chráněné před neznámou kumulací rizik;
  • zajištění mezi pooly je přímé (bez zprostředkovatelů), náklady na zajištění jsou proto minimální.

Vytiskni

© 2008 Český jaderný pojišťovací pool, Created by YoungBrains s. r. o.

Obrázek - Mapa ČR